Bộ 1 一 nhất [3, 4] U+4E0E
Show stroke order dữ, dự, dư
 yǔ,  yù,  yú
▹ Tục dùng như chữ .
▹ Giản thể của chữ .