Bộ 64 手 thủ [6, 9] U+6325
Show stroke order huy
 huī
▹ Giản thể của chữ .