Bộ 75 木 mộc [3, 7] U+6765
Show stroke order lai, lãi
 lái,  lài
▹ Giản thể của chữ .