Bộ 109 目 mục [9, 14] U+7784
Show stroke order miểu
 miáo
▹ (Động) Nhắm, nhìn chăm chú. ◎Như: miểu chuẩn nhắm mục tiêu.